Algemene voorwaarden

EijgenraamWerk

Artikel 1 Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de navolgende betekenissen:

  • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van EijgenraamWerk, gevestigd te Berkel en Rodenrijs gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den-Haag;
  • EijgenraamWerk: EijgenraamWerk gevestigd te Berkel en Rodenrijs;
  • Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten van EijgenraamWerk afneemt of aan wie EijgenraamWerk aanbiedingen doet;
  • Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie EijgenraamWerk een overeenkomst heeft gesloten, waaronder mede begrepen opdrachtgever
  • Product(en): reinigingsmachines, reinigingsproducten, toebehoren, alle resultaten van dienstverlening door EijgenraamWerk en/of zaken die onderwerp zijn van een aanbieding van EijgenraamWerk of een met EijgenraamWerk als opdrachtnemer gesloten overeenkomst;
  • Derde: iedere natuurlijke of rechtspersoon niet zijnde (werknemer van) EijgenraamWerk, wederpartij of opdrachtgever.

 

Artikel 2 Algemeen 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en diensten van EijgenraamWerk, alsmede op alle opdrachten aan EijgenraamWerk en op alle met EijgenraamWerk gesloten overeenkomsten.

2.2 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk tussen EijgenraamWerk en wederpartij worden afgeweken.

2.3 Eventuele algemene voorwaarden van wederpartij worden door EijgenraamWerk uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens het geval dat zij door EijgenraamWerk uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 In geval van strijdigheid van deze voorwaarden met overeenkomstig het vorige lid door EijgenraamWerk aanvaarde algemene voorwaarden van wederpartij, prevaleren de bepalingen van deze voorwaarden, behalve indien en voor zover de toepasselijkheid van een met deze voorwaarden strijdige algemene voorwaarde van wederpartij door EijgenraamWerk uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

2.5 Wederpartij wordt verondersteld deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere aanbiedingen, leveringen en diensten van EijgenraamWerk en latere met EijgenraamWerk gesloten overeenkomsten.

2.6 EijgenraamWerk komt het recht toe deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard, indien wederpartij niet binnen 10 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden haar zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Tenzij in de gewijzigde voorwaarden anders bepaald, gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf het moment dat deze overeenkomstig het hiervoor bepaalde worden geacht te zijn aanvaard.

 

Artikel 3 Aanbiedingen 

3.1 Alle door EijgenraamWerk gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. EijgenraamWerk behoudt het recht om haar aanbiedingen, ongeacht een eventuele daarin opgenomen tijdsbepaling, te allen tijde te herroepen. In geval een door EijgenraamWerk gedane aanbieding gepaard gaat met specificaties is EijgenraamWerk niet gehouden om eventuele wijzigingen van die specificaties aan opdrachtgever te berichten.

3.2 Alle door EijgenraamWerk gedane aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, alsmede op en begroot onder de veronderstelling dat de conform die aanbieding te sluiten overeenkomst door EijgenraamWerk kan worden volbracht onder normale omstandigheden tijdens gebruikelijke werkuren.

3.3 Een door EijgenraamWerk gedane aanbieding bindt EijgenraamWerk niet, indien de in die aanbieding opgenomen prijsstelling berust op een kennelijk schrijf- of drukfout.

 

Artikel 4 Prijzen 

4.1 De door EijgenraamWerk opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, exclusief statiegeld, exclusief vracht- en eventuele leveringskosten, tenzij uit schriftelijke mededelingen het tegendeel blijkt.

4.2 Alle door EijgenraamWerk opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de valutakoersen, kosten ter zake van materialen, vervoer, lonen, belastingen, heffingen, invoerrechten en overige prijsbepalende factoren, geldend op het moment dat de opdracht door EijgenraamWerk wordt aanvaard.

4.3 EijgenraamWerk heeft het recht kostenstijgingen die zijn ontstaan tussen het moment van aanvaarding van de opdracht en het tijdstip van levering zonder voorafgaande kennisgeving aan opdrachtgever door te berekenen. Onder kostenstijging wordt mede begrepen: verhoging van vrachttarieven, belastingen, in- en uitvoerrechten of andere heffingen, verhoging van lonen en sociale lasten, prijswijzigingen bij toeleveranciers, wisselkoersveranderingen en verhoging van prijzen, waaronder begrepen verhoging van prijzen van grondstoffen, onderdelen en energie.

4.4 Als de overeengekomen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd is opdrachtgever, indien deze een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Het recht om de overeenkomst te ontbinden vervalt 14 dagen na de datum van de eerste factuur. Op verzoek zendt EijgenraamWerk een specificatie van de prijsverhoging. De betaling van de op grond van dit artikel verhoogde prijs vindt plaats op de wijze zoals overeengekomen voor de oorspronkelijke prijs.

 

Artikel 5 Totstandkoming en wijziging van overeenkomsten 

5.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat de directie van EijgenraamWerk en /of blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel daartoe bevoegde procuratiehouder(s) van EijgenraamWerk een opdracht van opdrachtgever of aanbod van wederpartij schriftelijk heeft aanvaard of indien EijgenraamWerk met de uitvoering van de opdracht is begonnen, waaronder mede wordt verstaan het aan opdrachtgever sturen van een vrachtbrief of factuur. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen gelden slechts indien de directie van EijgenraamWerk en/of daartoe blijkens het handelsregister bevoegde procuratiehouders deze schriftelijk heeft bevestigd.

5.2 Als datum van de totstandkoming der overeenkomst zal gelden de dag van de schriftelijke aanvaarding van de opdracht of het aanbod door de directie van EijgenraamWerk en /of blijkens het handelsregister daartoe bevoegde procuratiehouder(s) van EijgenraamWerk of in geval voornoemde schriftelijke aanvaarding ontbreekt, de datum van de vrachtbrief of factuur.

5.3 Afspraken met of mededelingen van werknemers van EijgenraamWerk, die blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet vertegenwoordigingsbevoegd zijn binden EijgenraamWerk niet, tenzij deze door de directie van EijgenraamWerk en /of haar daartoe blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegde procuratiehouders schriftelijk zijn bekrachtigd.

5.4 Opdrachtgever is gehouden eventuele significante wijzigingen betreffende de uitvoering van een door hem verstrekte opdracht tijdig en schriftelijk aan EijgenraamWerk ter kennis te brengen. EijgenraamWerk is bevoegd de aan een wijziging verbonden bijkomende kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de schriftelijke aanvaarding daarvan door EijgenraamWerk.

5.5 Opdrachtgever is niet bevoegd een reeds verstrekte opdracht te herroepen (annuleren), behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EijgenraamWerk. In geval van toestemming van EijgenraamWerk in het herroepen van een reeds verstrekte opdracht, is opdrachtgever niettemin verplicht aan EijgenraamWerk te betalen, bij wege van schadevergoeding, de door EijgenraamWerk reeds gemaakte kosten, geleden winstderving en renteverlies, alsmede overig nadeel door EijgenraamWerk geleden als gevolg van de door opdrachtgever herroepen reeds aan EijgenraamWerk verstrekte opdracht, ongeacht of de herroeping het gevolg is van overmacht aan de zijde van opdrachtgever.

Voornoemde winstderving bedraagt ten minste 35% van de koop- respectievelijk de aannemingssom. EijgenraamWerk behoudt het recht een volledige schadevergoeding te vorderen.

5.6 Opdrachtgever is verplicht de door EijgenraamWerk geleverde emballage, die met statiegeld is belast, binnen zes maanden na levering franco retour te zenden. Het statiegeld van de door EijgenraamWerk geleverde emballage wordt aan opdrachtgever in rekening gebracht. Na het verstrijken van voornoemde zes maanden bestaat voor EijgenraamWerk geen verplichting de door haar geleverde en met statiegeld belaste emballage retour te nemen. Indien opdrachtgever niet aan de in dit lid gestelde verplichting voldoet, is EijgenraamWerk gerechtigd teruggave van de door EijgenraamWerk geleverde emballage te vorderen, dan wel vervangende schadevergoeding te eisen. Voornoemde schadevergoeding beloopt ten minste het door EijgenraamWerk aan opdrachtgever bij de levering van de emballage in rekening gebrachte statiegeld. Bij retourzending van de emballage binnen zes maanden na de levering daarvan door EijgenraamWerk wordt het in rekening gebrachte bedrag aan opdrachtgever gerestitueerd, mits EijgenraamWerk oordeelt dat de retour gezonden emballage in goede staat is.

5.7 EijgenraamWerk is nimmer verplicht door EijgenraamWerk geleverde en niet met statiegeld belaste emballage retour te nemen.

 

Artikel 6 Leveringstermijn 

6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geldt een overeengekomen leveringstermijn slechts bij benadering. EijgenraamWerk is niet aansprakelijk voor afwijking van overeengekomen leveringstermijnen. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft opdrachtgever geen recht tot het weigeren van producten, het vorderen van schadevergoeding, (niet- nakoming of opschorting van enige uit de met EijgenraamWerk gesloten overeenkomst voortvloeiende eigen verplichtingen, (gedeeltelijke) ontbinding en/of omzetting en/of (gedeeltelijke) vernietiging van de overeenkomst.

6.2 In geval EijgenraamWerk met opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een leveringstermijn op straffe van een boete is overeengekomen, is EijgenraamWerk bij overschrijding van die overeengekomen leveringstermijn deze boete niet verschuldigd indien die overschrijding een gevolg is van overmacht aan de zijde van EijgenraamWerk.

6.3 Bij het bepalen van de leveringstermijn wordt uitgegaan van de situatie ten tijde van de door EijgenraamWerk gedane aanbieding, normale omstandigheden, gebruikelijke werkuren, toereikende door opdrachtgever aan EijgenraamWerk verstrekte informatie en tijdige levering door derden van de nodige materialen.

6.4 Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, eerst in, nadat de opdracht schriftelijk door EijgenraamWerk is aanvaard, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens schriftelijk in het bezit van EijgenraamWerk zijn, EijgenraamWerk in geval van gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling deze betaling door EijgenraamWerk is ontvangen en de ruimte waarin het verkochte zal worden geplaatst, dan wel waar er werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, schoon, leeg en met de noodzakelijke voorzieningen (gas, water, elektriciteit en dergelijke) om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren ter beschikking van EijgenraamWerk is gesteld, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 7 Afwijkingen 

7.1 Opdrachtgever is verplicht om met betrekking tot de hoeveelheid van het door EijgenraamWerk geleverde product een afwijking van maximaal 10% te accepteren, het product met afwijking af te nemen en de als gevolg van die afwijking gewijzigde prijs te betalen.

7.2 Afwijkingen in kleur en overige eigenschappen, welke vallen binnen de in de bedrijfstak voor het desbetreffende product aanvaarde marges of technisch onvermijdelijk zijn, leveren geen toerekenbare tekortkoming van EijgenraamWerk op.

 

Artikel 8 Levering / Risico 

8.1 Levering van producten vindt plaats af magazijn (ex works) in overeenstemming met de Incoterms 2010, c.q. de alsdan geldende Incoterms, of op een andere schriftelijk overeengekomen plaats. Dit houdt in dat de te leveren producten na het verlaten van de magazijnen van EijgenraamWerk of een andere door EijgenraamWerk genoemde plaats voor risico van opdrachtgever zijn. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die tijdens het transport van de producten met of aan die producten ontstaat. Onder schade wordt onder meer maar niet uitsluitend begrepen brand- en waterschade, diefstal en verduistering. Opdrachtgever dient zich tegen voornoemd risico deugdelijk te verzekeren. EijgenraamWerk is gerechtigd vóór afgifte van de producten ,van opdrachtgever bewijs te verlangen van de in de vorige zin bedoelde verzekering.

8.2 Indien EijgenraamWerk heeft medegedeeld dat de producten vanaf een bepaalde datum voor aflevering gereed staan en opdrachtgever de producten niet binnen twee weken afneemt, is opdrachtgever vanaf dat moment in verzuim zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim zijn de producten voor rekening en risico van opdrachtgever en zullen aan opdrachtgever de opslagkosten in rekening worden gebracht.

8.3 In geval van verkoop van gerede producten (producten die door EijgenraamWerk zijn ingekocht en aan opdrachtgever zijn verkocht en geleverd) aanvaardt opdrachtgever deze in de staat waarin zij zich ten tijde van de levering bevinden.

 

Artikel 9 Zekerheid 

9.1 EijgenraamWerk is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze een voorschot betaalt of ten behoeve van EijgenraamWerk zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens EijgenraamWerk. EijgenraamWerk is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verlangde zekerheid door opdrachtgever is gesteld.

 

Artikel 10 Betaling 

10.1 Betaling van het volledige op de factuur vermelde bedrag dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het kantoor van EijgenraamWerk of dat van een door EijgenraamWerk aan te wijzen derde, dan wel door overmaking of storting op de bankrekening van EijgenraamWerk.

10.2 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot enige aftrek of verrekening van de aan EijgenraamWerk verschuldigde prijs met enige vordering die hij meent op EijgenraamWerk te hebben. Indien opdrachtgever meent aanspraken te hebben ter zake van de met EijgenraamWerk gesloten overeenkomst, ontheft hem dat niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.

10.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever aan EijgenraamWerk vanaf de vervaldag van de factuur een vertragingsrente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per maand. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de incasso van het openstaande bedrag komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van het openstaande bedrag vermeerderd met BTW, met een minimum van Euro 450,–.

10.4 Door opdrachtgever verrichte betalingen zien eerst op voldoening van de eventuele verschuldigde rente, kosten en enigerlei andere uit hoofde van deze overeenkomst aan EijgenraamWerk verschuldigde bedragen en vervolgens tot voldoening van de oudste opeisbare facturen, ook indien opdrachtgever mededeelt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

10.5 Korting voor contante of vervroegde betaling wordt niet verleend, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 

11.1 Uitgesloten wordt iedere aansprakelijkheid jegens wederpartij wegens schade of gevolgschade door welke oorzaak ook ontstaan, zelfs die ontstaan door eigen schuld of schuld van werknemers van EijgenraamWerk, met uitzondering van opzet of grove schuld van EijgenraamWerk.

11.2 In het bijzonder is EijgenraamWerk niet aansprakelijk voor a) door wederpartij gemaakte kosten, door wederpartij geleden en te lijden schade en door wederpartij te betalen interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van enig octrooi, licentie of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens; b) gebreken in gerede producten (producten die door EijgenraamWerk zijn ingekocht en aan opdrachtgever zijn verkocht en geleverd); en

  1. c) milieuschade door wederpartij veroorzaakt met producten van EijgenraamWerk.

11.3 EijgenraamWerk is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfs-, gevolgschade of winstderving.

11.4 Artikel 11.1 geldt eveneens ten aanzien van eventuele derden die EijgenraamWerk bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van met wederpartij gesloten overeenkomsten worden ingeschakeld.

 

Artikel 12 Vrijwaring 

12.1 Voor zover een derde, die door, EijgenraamWerk voor de uitvoering van EijgenraamWerk’s verplichtingen uit de met opdrachtgever gesloten overeenkomst is ingeschakeld, bij het uitvoeren van de met EijgenraamWerk gesloten overeenkomst zijn contractuele dan wel wettelijke verplichting niet nakomt of onrechtmatig handelt, welke niet-nakoming/handelwijze tot gevolg heeft dat EijgenraamWerk jegens derden aansprakelijk wordt, vrijwaart de door EijgenraamWerk ingeschakelde derde EijgenraamWerk hierbij tegen alle gevolgen van die aansprakelijkheid. De door EijgenraamWerk ingeschakelde derden zijn gehouden zich te zake deugdelijk te verzekeren.

12.2 Wederpartij vrijwaart EijgenraamWerk hierbij tegen aanspraken van derden ter zake van milieuschade.

12.3 Wederpartij vrijwaart EijgenraamWerk hierbij tegen aanspraken van derden als gevolg van schending van enig octrooi, licentie of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens.

 

Artikel 13 Ontbinding 

13.1 EijgenraamWerk is gerechtigd tot opschorting van haar prestatie(s) of buitengerechtelijke ontbinding (geheel of gedeeltelijke) van de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en tot teruggave van haar eigendommen indien wederpartij tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de met EijgenraamWerk gesloten overeenkomst, in surseance van betaling geraakt, in staat van faillissement wordt verklaard, of indien op een substantieel deel van de vermogensbestanddelen van wederpartij beslag wordt gelegd, dan wel een substantieel deel van de vermogensbestanddelen van wederpartij onder bewind wordt gesteld, of in geval wederpartij een rechtspersoon is, deze rechtspersoon wordt ontbonden. Het voorgaande laat onverlet het recht van EijgenraamWerk op schadevergoeding.

13.2 In de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen zal al hetgeen EijgenraamWerk van wederpartij te vorderen heeft, onmiddellijk en voor het geheel opeisbaar zijn.

 

Artikel 14 Overmacht 

14.1 In geval EijgenraamWerk als gevolg van overmacht blijvend verhinderd is uitvoering te geven aan de overeenkomst, is EijgenraamWerk, onverminderd overige aan haar toekomende rechten, alsmede wederpartij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden en zonder dat daardoor een verplichting tot schadevergoeding voor EijgenraamWerk ontstaat.

14.2 In geval EijgenraamWerk als gevolg van overmacht tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst (verder) na te komen, is EijgenraamWerk, onverminderd overige aan haar toekomende rechten, gerechtigd die verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden en zonder dat daardoor een verplichting tot schadevergoeding voor EijgenraamWerk ontstaat.

14.3 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere van de wil van EijgenraamWerk onafhankelijke omstandigheid of gebeurtenis waardoor de nakoming van verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van EijgenraamWerk kan worden gevergd, ongeacht of de omstandigheid of gebeurtenis bij totstandkoming van de overeenkomst te voorzien was, zoals onder andere oorlog, revolutie, noodtoestand, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen en/of arbeidskrachten, transportbelemmeringen, brand en/of storing in het bedrijf van EijgenraamWerk of in dat van één of meer van haar leveranciers of onderaannemers, ontploffing , overstroming, noodweer, verkeersstoring, onderbreking van de aanvoer van energie of drinkwater, defecten of storingen aan (ingebed) software en het (gedeeltelijk) niet nakomen, op welke grond dan ook, door toeleveranciers.

 

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud, eigendomsovergang en retentierecht 

15.1 Alle door EijgenraamWerk geleverde producten blijven eigendom van EijgenraamWerk totdat wederpartij heeft voldaan aan al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op grond waarvan de zaken werden geleverd, en voor zover de wet dat toelaat ook uit hoofde van andere tussen EijgenraamWerk en wederpartij gesloten overeenkomsten, een en ander met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en kosten.

15.2 Zonder medeweten en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EijgenraamWerk is wederpartij voor de nakoming van haar verplichtingen jegens EijgenraamWerk niet bevoegd de door EijgenraamWerk geleverde producten aan derden te vervreemden of te bezwaren. Bij overtreding hiervan is de koopprijs onmiddellijk en volledig opeisbaar.

15.3 EijgenraamWerk is gerechtigd, indien wederpartij met de nakoming van haar verplichtingen in gebreke is, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te halen. Wederpartij verbindt zich hierbij reeds nu voor alsdan om EijgenraamWerk daartoe haar medewerking te geven.

15.4 EijgenraamWerk is gerechtigd om alle zaken die haar, uit welken hoofde dan ook, door wederpartij ter beschikking zijn of worden gesteld, onder zich te houden tot het moment waarop wederpartij aan al haar verplichtingen jegens EijgenraamWerk heeft voldaan. Dit retentierecht komt EijgenraamWerk ook toe in geval wederpartij in surseance van betaling of staat van faillissement komt te verkeren.

15.5 Ten aanzien van de bewaring en het gebruik van zaken die door wederpartij aan EijgenraamWerk ter beschikking zijn gesteld, wendt EijgenraamWerk dezelfde zorg aan als voor haar eigen zaken. Het risico van de door wederpartij aan EijgenraamWerk ter beschikking gestelde zaken berust echter te allen tijde bij wederpartij.

 

Artikel 16 Klachten 

16.1 Opdrachtgever is gehouden om terstond na ontvangst van de producten te controleren of deze beantwoorden aan de overeengekomen hoeveelheid, kleur, soort, maten en kwaliteit.

16.2 Eventuele klachten met betrekking tot onjuiste levering dient opdrachtgever, op straffe van verval van het recht tot het indienen van een klacht, binnen 5 dagen na levering van de producten per aangetekend schrijven bij EijgenraamWerk in te dienen onder nauwkeurige opgave van de inhoud van de klacht.

16.3 Eventuele klachten met betrekking tot gebreken van de producten dient opdrachtgever, op straffe van verval van het recht tot het indienen van een klacht, binnen vijf dagen na ontdekking van die gebreken per aangetekend schrijven bij EijgenraamWerk in te dienen onder nauwkeurige opgave van de inhoud van de klacht. Bij het indienen van de klacht dient opdrachtgever aan EijgenraamWerk te verstrekken een monster van het product, waarover de klacht is ontstaan.

16.4 Bij gegrondbevinding van een klacht die met inachtneming van dit artikel is ingediend, is EijgenraamWerk uitsluitend verplicht tot vervanging of vergoeding van de producten.

16.5 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn verplichtingen jegens EijgenraamWerk, noch komt opdrachtgever het recht toe de nakoming van deze verplichtingen op te schorten.

16.6 Een klacht zal in ieder geval niet ontvankelijk worden verklaard wanneer de op het product vermelde uiterste gebruiksdatum is overschreden, of na levering van het product een termijn van vier maanden is verstreken

16.7 Een klacht zal in ieder geval niet gegrond worden bevonden in geval opdrachtgever het product ondeskundig/verkeerd heeft behandeld of opgeslagen, of het beweerdelijke gebrek aan opdrachtgever bekend was of behoorde te zijn. Onder ondeskundige/verkeerde behandeling of opslag wordt onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen opslag in ruimten met een temperatuur van minder dan 5 graden Celsius of meer dan 40 graden Celsius.

16.8 In geval van een klacht dient opdrachtgever te bewijzen dat de zaken waarover opdrachtgever klaagt, door EijgenraamWerk zijn geleverd, c.q. producten van EijgenraamWerk zijn.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen 

17.1 Op alle aanbiedingen, leveringen en diensten van EijgenraamWerk, alsmede op alle opdrachten aan EijgenraamWerk en op alle met EijgenraamWerk gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit een met EijgenraamWerk gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Den-Haag, tenzij EijgenraamWerk er de voorkeur aangeeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van wederpartij, onverminderd de bevoegdheid van (één der beide) partijen om het geschil ter verkrijging van een voorlopige voorziening voor te leggen aan de Voorzieningenrechter van de bevoegde Rechtbank.